oSNOVNI POJMOVI MEHANIKE

2011-03-20 11:21

 OSNOVNI ZAKONI MEHANIKE (NEWTONOVI AKSIOMI)

ZAKON INERCIJE (I. Newtonov zakon mehanike)
Svako materijalno tijelo ostaje u stanju mirovanja ili jednolikog gibanja po pravcu dok na njega ne
djeluje sila.
Otpor mijenjanju stanja mirovanja ili jednolikog gibanja po pravcu je svojstvo materije i naziva se
inercija.
ZAKON GIBANJA (II. Newtonov zakon mehanike)
Promjena količine gibanja u vremenu proporcionalna je sili i ima smjer sile.
Odnosno: Sila je jednaka umnošku mase i akceleracije F = m⋅a (slijedi: 1 Newton = 1 kgm/sek)
ZAKON AKCIJE I REAKCIJE (III. Newtonon zakon mehanike)
Na svaku silu akcije javlja se jednaka i suprotno usmjerena sila reakcije.