Primjeri sila

2011-03-20 11:15

 Gravitacijska sila, težina. Dvije izolirane materijalne točke privlače se gravitacijskim silama

veličine 2
1 2
F = 6,67 ⋅10−11 ⋅m ⋅m / r m1 i m2 su mase točaka u kg, a r je udaljenost točaka u metrima.
Težina je sila kojom planet privlači tijelo.
Unutarnje sile teže održavanju određenog razmaka između čestica tijela u krutom agregatnom
stanju. Djeluju samo među neposredno blizim česticama i ako razmak čestica odstupa od
osnovnog. Uz povećani razmak sile su privlačne, a uz smanjeni razmak sile su odbojne. Veličina
sila raste s povećanjem odstupanja od osnovnog razmaka.
Kontaktne sile predstavljaju otpor prodoru čestica materije u tijelo u krutom agregatnom stanju.
Pojavljuju se pri određenoj, vrlo maloj udaljenosti čestica i rastu s daljnjim približavanjem čestica.
PODJELA SILA
Prema dosegu sile mogu biti kratkog i dalekog dosega. Kratkog dosega su unutarnje, kontaktne,
tlak u tekućinama i plinovima. Sile dalekog dosega su gravitacijske, magnetne, elektrostatske.
Prema smislu djelovanja sile mogu biti tlačne ili odbojne koje teže razmicanju i vlačne ili privlačne
koje teže približavanju dijelova materije.
Podjela sila prema području djelovanja može biti na koncentrirane koje djeluju na pojedine točke
materije i distribuirane ili raspoređene (kontinuirane) koje djeluju na konačne dijelove materije.
Distribuirane sile nadalje se dijele na linijske, plošne i volumenske.
DJELOVANJE DVIJE SILE NA MATERIJALNU TOČKU
PRAVILO PARALELOGRAMA SILA
Dvije sile koje djeluju na istu točku tijela u različitim smjerovima, imaju isto djelovanje na to tijelo
kao i jedna sila koja je jednaka dijagonali paralelograma kojemu su stranice te dvije sile.