sadasnje prosto vrijeme-Simple Prezent Tense

2011-03-20 11:26

 Sadašnje vrijeme svih glagola obrazuje se tako da se uz glagolska vremena uvijek

stavljaju lične zamjenice. Jedino se treće lice jednine prezenta razlikuje od ostalih lica, jer
dobija nastavak "-s" ili "-es", osim glagola:
to be - biti, to have - imati, can, may - moći, must - morati, ought - trebati.
Nastavak "-s" za sadašnje vrijeme izgovara se kao "s" ako dolazi iza bezvučnog
suglasnika, ili "z" ako dolazi iza zvučnog suglasnika ili samoglasnika:
he speaks (hi spi:ks), he reads (hi ri:dz).
Glagoli koji se završavaju na s, x, z, sh i ch obrazuju treće lice nastavkom jednine
nastavkom "-es":
he dresses, he teaches.
Glagoli koji se u infinitivu završavaju na "-y", kad pred tim "y" stoji suglasnik, mijenjaju "y"
u "i", u trećem licu jednine:
to cry (he cries), to try (to tries).

Odrični oblik sadašnjeg vremena pravi se tako što se uzme sadašnje vrijeme pomoćnog
glagola "to do", pa se zatim doda negacija "not" i infinitiv glagola koji se mijenja, bez
prijedloga "to":
I write (ja pišem) - I do not write, I don't write
Upitni oblik sadašnjeg vremena pravi se tako pravi se tako što se uzme sadašnje vrijeme
pomoćnog glagola "to do" u inverziji i infinitiv glagola koji se mijenja, bez prijedloga "to".
You write (ti pišeš) - Do you write? (pišeš li?)
Sadašnje prosto vrijeme se upotrebljava:
 da označi radnju čije trajanje nije određeno: I write (ja pišem), I work (ja radim);
 da potvrdi jednu poznatu istinu: fish live in water (ribe žive u vodi);
 da označi radnju koja se vrši po navici: I always rise early (uvijek ustajem rano);
 da označi radnju koja se ponavlja: I have an English lesson three times a week (imam
čas engleskog tri puta sedmično).
 
to call - zvati
I call ja zovem I do not call do I call?
you call ti zoveš you do not call do you call?
he, she, it calls on, ona , ono zove he, she, it does not call does, he ,she, it call?
we call mi zovemo we do not call do we call?
you call vi zovete you do not call do you call?
they call oni, one, ona zovu they do not call do they call?