Statika tijela u ravnini

2011-03-20 11:00

 OSNOVNI POJMOVI

hvatište – točka u kojoj djeluje koncentrirana sila ili koncentrirani moment
pravac djelovanja sile – određen je vektorom sile i hvatištem
ZAKON POLUGE
Tijelo na koje djeluju 3 paralelne sile biti će u ravnoteži ako :
a.) sile leže u istoj ravnini
b.) je srednja sila suprotno usmjerena od rubnih
c.) je veličina srednje sile jednaka zbroju veličina rubnih sila
d.) je umnožak veličine rubnih sila s pripadajućim udaljenostima od
srednje sile jednak, tj. A×a = B×b
VEKTOR MOMENTA SILE NA TOČKU
Za određivanje tog vektora potrebno je odabrati proizvoljnu točku u ravnini, tzv. točku
redukcije.
Vektor momenta sile na točku može se direktno geometrijski definirati: Određuje se
udaljenost pravca djelovanja sile od točke redukcije i to nazivamo krak sile. Pravac vektora
momenta okomit je na ravninu određenu točkom redukcije i pravcem djelovanja sile. Duljina
vektora momenta jednaka je umnošku veličine sile i kraka sile.