uVOD

2011-03-20 11:22

 MEHANIKA znanost o općim zakonima gibanja i ravnoteže (materijalnih) tijela izloženih djelovanju

sila.
Prema značajkama i zadaćama koje se proučavaju i rješavaju (klasična) mehanika se dijeli na:
statiku, kinematiku i dinamiku,
Statika je dio mehanike u kojem se opisuje ponašanje (nepomičnog) materijalnog tijela (ili
konstrukcije) na koje djeluju sile neovisno o vremenu.
Kinematika je dio mehanike u kojem se proučava geometrija gibanja tijela. Pod gibanjem tijela
podrazumijeva se promjena njegovog položaja tijekom vremena u odnosu na neko drugo tijelo.
Značajka je kinemtike da se ne uzimaju u obzir mase (inercije) tijela niti sile koje na njih djeluju.
Dinamika je dio mehanike u kojemu se proučavaju zakoni gibanja materijalnih tijela na koje
djeluju sile ovisne o vremenu, a u obzir se uzima i inercija masa koje se ubrzavaju.
Prema materijalnim i geometrijskim svojstvima promatranog medija mehanika se dijeli na :
mehaniku materijalne točke, mehaniku krutih tijela, mehaniku deformabilnih tijela, mehaniku
tekućina i mehaniku plinova.
Klasična se mehanika danas smatra aproksimacijom koja vrijedi za tijela koja su velika u odnosu
na elementarne čestice te za brzine male u odnosu na brzinu svjetlosti.
MATERIJALNA TOČKA je idealizirani model čvrstog tijela, nema dimenzije, ali ima masu jednaku
masi tijela za koje je ona idealizirani model. Položaj materijalne točke u prostoru ili ravnini određen
je koordinatama koje su identične koordinatama težišta tijela za koje je model napravljen. (U našim
konstrukcijama točke se pojavljuju kod rešetkastih nosača – Proračun konstrukcija II. semestar).
Znamo da se MATERIJALNA TOČKA (točka) kao model za neko tijelo može uzeti samo onda ako
dimenzije tijela nemaju utjecaj u provedenoj mehaničkoj analizi.
Za razliku od materijalne točke KRUTO TIJELO je idealizirani model realnog čvrstog tijela kod
kojeg udaljenosti pojedinih čestica tijela ostaju nepromijenjene pri bilo kojem djelovanju sila.
Prema tome KRUTO TIJELO se pri opterećenju ne deformira pa mu oblik i volumen ostaju
nepromijenjeni