Tehnicka Mehanika

uVOD

2011-03-20 11:22
 MEHANIKA znanost o općim zakonima gibanja i ravnoteže (materijalnih) tijela izloženih djelovanju sila. Prema značajkama i zadaćama koje se proučavaju i rješavaju (klasična) mehanika se dijeli na: statiku, kinematiku i dinamiku, Statika je dio mehanike u kojem se opisuje ponašanje (nepomičnog)...

oSNOVNI POJMOVI MEHANIKE

2011-03-20 11:21
 OSNOVNI ZAKONI MEHANIKE (NEWTONOVI AKSIOMI) ZAKON INERCIJE (I. Newtonov zakon mehanike) Svako materijalno tijelo ostaje u stanju mirovanja ili jednolikog gibanja po pravcu dok na njega ne djeluje sila. Otpor mijenjanju stanja mirovanja ili jednolikog gibanja po pravcu je svojstvo materije i...

Primjeri sila

2011-03-20 11:15
 Gravitacijska sila, težina. Dvije izolirane materijalne točke privlače se gravitacijskim silama veličine 2 1 2 F = 6,67 ⋅10−11 ⋅m ⋅m / r m1 i m2 su mase točaka u kg, a r je udaljenost točaka u metrima. Težina je sila kojom planet privlači tijelo. Unutarnje sile teže održavanju određenog...

Djeovanje vise sila na materijalnu tacku

2011-03-20 11:11
 PRAVILO VEKTORSKOG POLIGONA Djelovanje većeg broja sila na materijalnu točku određuje se pravilom vektorskog poligona. Početak prve sile i šiljak zadnje sile određuju silu koja je po djelovanju jednaka zadanim silama, a naziva se zbroj ili REZULTANTA. REZULTANTA – je zamišljena sila čije je...

Djeovanje vise sila na materijalnu tacku

2011-03-20 11:11
 PRAVILO VEKTORSKOG POLIGONA Djelovanje većeg broja sila na materijalnu točku određuje se pravilom vektorskog poligona. Početak prve sile i šiljak zadnje sile određuju silu koja je po djelovanju jednaka zadanim silama, a naziva se zbroj ili REZULTANTA. REZULTANTA – je zamišljena sila čije je...

Osnowno o vektorima

2011-03-20 11:10
 skalari – određeni su veličinom, intenzitetom, odnosno samo brojem (masa, temperatura itd.) vektor – je geometrijski određen početkom i šiljkom ili početkom, pravcem, duljinom i orijentacijom ili smjerom, pravcem i intenzitetom. Vektori se u nacrtima ili skicama označavaju strelicama, a...

Uvjet ravnoteze

2011-03-20 11:07
 Ravnoteža je stanje mirovanja uz djelovanje sila. Točka je u ravnoteži ako iščezava vektorski zbroj svih sila koje djeluju na točku ili je poligon sila zatvoreni lik. Uvjet ravnoteže može se koristiti za provjeravanje i određivanje uravnotežavajućih sila. Uravnotežavajuće sile se zadanim...

Statika tijela u ravnini

2011-03-20 11:00
 OSNOVNI POJMOVI  hvatište – točka u kojoj djeluje koncentrirana sila ili koncentrirani moment pravac djelovanja sile – određen je vektorom sile i hvatištem ZAKON POLUGE Tijelo na koje djeluju 3 paralelne sile biti će u ravnoteži ako : a.) sile leže u istoj ravnini b.) je srednja sila...
My Great Web page